Saturday, October 22, 2016

மட்டக்களப்பு பெரியகல்லாறில் காணி வீட்டுடன் விற்பனைக்கு , மட்டக்களப்பு நகரில் ( Olive Lane ) வீடு வாடகைக்கு , காணி விற்பனைக்கு


  • மட்டக்களப்பு  பெரியகல்லாறு (  03 ) குருகுலசிங்கம் வீதியில் ( வதனமார் கோயில் எதிரே  )  50 பேர்சஸ்  காணி  வீட்டுடன்  விற்பனைக்குண்டு 
  • மட்டக்களப்பு  நகரில் ( ஒலிவ் லேன் - Olive Lane ) இல் ( இந்து கல்லூரி மைதானத்திற்கு  எதிரே )  வீடு  வாடகைக்குண்டு 
  • மட்டக்களப்பு  நகரில் ( ஒலிவ் லேன் - Olive Lane ) இல் ( இந்து கல்லூரி மைதானத்திற்கு  எதிரே ) காணி விற்பனைக்குண்டு 
தொடர்புகளுக்கு :  0777602373