Tuesday, April 19, 2016

பாசிக்குடாவில் வீடு கடையுடனான காணி விற்பனைக்கு

பாசிக்குடா வீதி வாழைச்சேனையில் வீடு கடையுடனான 35 பேர்சஸ் காணி விற்பனைக்கு.

* 3 Rooms, kitchen, hall, office room, car garage , store 
* சுற்றிவர மதில் , கிணறு, குழாய்க்கினறு 

தொடர்புகளுக்கு : 0778880242

apirapu59@gmail.com